Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

POHJAVESIENSUOJELU

Pohjavedellä tarkoitetaan maa- ja kallioperässä olevaa vettä. Pohjavesivarat ovat Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alueella hyvät. Alueen asukkaista jokainen käyttää pohjavettä päivittäin talousvetenään, joko kunnan vesilaitoksen tai yksityisten vesilaitosten toimittamana tai omasta kaivosta saatuna. Pohjavettä syntyy keväällä lumen sulamisvesien ja kesän ja syksyn sateiden tai pintavesien suodattuessa maakerrosten läpi sorakerroksiin tai virratessa kallion rakoihin.

Pohjavesien luokitus

Pohjavesialueet on luokiteltu kahteen pääluokkaan

  1. Vedenhankinnan kannalta tärkeät pohjavesialueet. Alueen pohjavesivarat määritellään sellaisiksi, joita käytetään tai tullaan käyttämään 20-30 vuoden kuluessa vähintään 10 talouden tarpeisiin.
  2. Vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet. Nämä soveltuvat vedenhankintaan, mutta toistaiseksi niille ei ole osoitettavissa käyttöä.

Aikaisemmat III. luokan pohjavesialueet on luokiteltu, joko II. luokkaan kuuluviksi tai poistettu kokonaan pohjavesialueluokituksesta.   

Alueen pohjavesialueiden yleiskartat löytyvät seuraavista linkeistä: Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva

Pohjaveden pilaamiskielto

Pohjaveden pilaaminen on kielletty ympäristönsuojelulain 17 §:n nojalla:  

Ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että:

1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti huonontua;

2) toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka tehdä pohjaveden kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai

3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä etua (pohjaveden pilaamiskielto).

 

Myös pelkkä pilaantumisvaaran aiheuttaminen on kiellettyä, ilman että varsinaista pilaantumista on ehtinyt tapahtua.

 

Rajoitukset pohjavesialueilla

Pohjavesialueilla toiminnassa tulee huomioida aina pohjaveden pilaantumisriski esim.

  • toiminnan aloittaminen voi edellyttää ympäristölupaa, vaikka toiminta ei muualla sitä edellyttäisikään. Esimerkiksi eläinsuojan perustaminen pohjavesialueelle voi edellyttää ympäristölupaa vaikka eläinmäärä olisi alle luparajan,
  • lietelannan, maitohuoneen pesuvesien ja sakokaivolietteen levittäminen pohjavesialueelle on yleensä kiellettyä,
  • lannan patterointi ei ole sallittua,
  • talousjätevesiä ei saa imeyttää maahan
  • pohjavesialueella voi käyttää vain pohjavesialueille hyväksyttyjä torjunta-aineita,
  • kemikaalien varastoinnissa ja käsittelyssä tulee olla erityisen huolellinen ja sellaiset toiminnot tulee yleensä sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle
  • maa-ainesten ottamisessa tulee jättää suojakerros pohjaveden pintaan
  • ylijäämämaita ei pidä läjittää pohjavesialueelle

 

 
 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000