Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

Lannan ja pakkaamattoman orgaanisen lannoitevalmisteen varastoiminen pellolla aumassa

Kaikilla eläintiloilla tulee olla käytössä lantavarasto, johon voidaan varastoida koko vuoden aikana muodostuva lantamäärä. Erityisestä syystä lantaa tai pakkaamatonta orgaanista lannoitevalmistetta voidaan varastoida myös pellolla aumassa valtioneuvoston asetuksen 1250/2014 mukaisesti.  Kuivalantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita, joiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 prosenttia, voidaan levitysaikana säilyttää pellolla enintään neljä viikkoa levitystä odottamassa. Tästä poikkeavasta aumavarastoinnista on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014 edellyttää aumavarastoinnilta, että:

 • Aumavarastoinnista on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 vuorokautta ennen suunnitellun aumauksen aloittamista
 • Aumassa varastoitavan lannan tai orgaanisen lannoitevalmisteen kuiva-ainepitoisuuden tulee olla vähintään 30 %
 • Varastoinnista ei saa aiheutua vesistön pilaantumista tai sen vaaraa. Varastointi aumassa on aina kielletty pohjavesialueella ja tulvanalaisella alueella.
 • Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla lähelle pellon yläreunaa. Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta eikä alle viiden metrin etäisyydelle ojasta. Auman pohjalle on levitettävä vähintään 20 senttimetrin nestettä sitova kerros ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Lisäksi aumantekopaikalta on poistettava lumi ja alusta on muotoiltava siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy.
 • Yhteen aumaan on sijoitettava vähintään yhden hehtaarin alalle ja enintään koko lohkolle levitettävä määrä lantaa tai orgaanista lannoitevalmistetta. Aumaan varastoitu lanta tai orgaaninen lannoitevalmiste on levitettävä auman perustamisvuonna.
 • Paikalle, jolla auma on sijainnut, saa sijoittaa uuden auman kahden välivuoden jälkeen.

Lisäksi aumavarastoinnin sijaintipaikkaa valittaessa on hyvä ottaa  huomioon naapurisovun säilymiseksi asutus ja muut häiriintyvät kohteet.

Ilmoituksen tekeminen

 • Ilmoitus tehdään mieluiten ympäristöhallinnon  aumausilmoituslomakkeella (6029) ympäristönsuojeluun, ks. yhteystiedot
 • Liitteenä tulee toimittaa auman sijaintipaikkaa osoittava karttaliite. Kartan voi tulostaa vaikka kansalaisen karttapaikasta
 • Aumaus on poikkeusmenettely ja sille tulee aina ilmoittaa perusteltu syy
 • Aumausilmoituksesta ei lähetetä erillistä päätöstä ilmoittajalle, ilmoitus ympäristönsuojeluun riittää.
 • Jos aumauksessa todetaan ilmoituksen tai tarkastuksen perusteella puutteita, ympäristöviranomainen voi ottaa yhteyttä ilmoittajaan tilanteen korjaamiseksi.

 

Päivitetty 9.4.2019 nt

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000