Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

 

VESIENSUOJELU

Vesiensuojelun tavoitteena on vesistöjen haitallisten muutosten estäminen sekä jo syntyneiden haittojen korjaaminen, edistää pohjavesien suojelua sekä valvomalla seurata pohjaveden muuttamiskiellon ja pilaamiskiellon noudattamista. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät tulevat vesilaista ja ympäristönsuojelulaista. Kansallisesti vesiensuojelua edistetään EU lainsäädännön edellyttämillä vesienhoitoalueiden suunnitelmilla ja toimenpideohjelmilla sekä Itämeren suojeluohjelmilla. Kauhajoen, Teuvan, Isojoen ja Karijoen alueet kuuluvat Kokemäenjoen- Saaristomeren- Selkämeren vesienhoitoalueeseen.

Ojitusasiat

Ympäristölautakunta voi tietyin edellytyksin antaa oikeuden ojitukseen liittyviin toimenpiteisiin, kuten jäte- tai kuivatusvesien johtaminen toisen maan halki tai toisen viemäriin, ojittaminen yksityistien poikki tai ojan suunnan muuttaminen. Vesiasiat tulee laittaa kirjallisesti vireille.

Alueen vesistöt

Suupohjan alueella on pintavedet virtaavat joissa ja niitä pienemmissä puroissa ja luomissa. Järviä on vähän. Suurimmat järvemme ova Kauhajoen Nummijärvi ja Isojoen Kangasjärvi.

Lapväärtin- Isojoen vesistö

Lapväärtin- Isojoen vesistö saa alkunsa Lauhavuoren kansallispuiston lähteistä. Vesistö virtaa Isojoen, Karijoen ja Kristiinankaupungin alueella. Joen valuma-alue on 1 098 m2, josta metsää on 53 %, suota noin 31 % ja peltoa 15 %. Lapväärtin- Isojoen vesistössä on meritaimenkanta, joka on yksi maamme viidestä luontaisesta kannasta. Vesistössä on muutenkin monipuolinen lajisto, johon kuuluu 25 kalalajia, jokihelmisimpukka eli raakku, nahkiainen, pikkunahkiainen ja rapu. Isojoki kuuluu Project Aqua- vesistöihin ja on Natura 2000- alue.

Isojoki virtaa pohjavesialueella, joten sen virtaama ja veden laatu ovat tasaisempia. Tällä hetkellä Isojoen veden laatu on tyydyttävä, mutta se on huonontunut viime vuosina. Myös Siironjoki on kuntoluokassa tyydyttävä. Lapväärtinjoki, Kärjenjoki ja Karijoki ovat käyttökelpoisuusluokitukseltaan välttäviä. Heikkiläjoki on ainut, jonka veden laatu on hyvä. Lapväärtin- Isojoen vesistön ongelmia ovat rehevyys, ajoittainen happamuus ja paikoitellen suuret kiintoainepitoisuudet.

Teuvanjoki

Teuvan kunnan alueella virtaa Teuvanjoki, joka laskee Kristiinan kaupungin kohdalla Tiukkajokena Pohjoislahteen. Teuvanjoki on luokiteltu käyttökelpoisuusluokitukseltaan välttäväksi ja osa Majaluoma- Riipinluomasta huonoksi. Teuvajoen järvisyys on pieni (0,8 %) ja tästä johtuen joen virtaamavaihtelut ovat suuria. Kuivana aikana virtaama saattaa tyrehtyä lähes kokonaan. Teuvajoen valuma-alueen suuruus on 542 m2. Valuma-alueella suurimpia ravinnekuormittajia ovat maatalous, metsätalous ja asutus sekä merkittävänä myös luonnon huuhtouma.

Kyrönjoen vesistö

Kyröjoen pääuoma saa alkunsa Jalasjoen ja Kauhajoen yhtymäkohdassa Kurikassa. Kyröjoki on Etelä-Pohjanmaan suurin joki. Kauhajokea kutsutaan ylempänä Hyypänjoeksi ja keskustan jälkeen jokeen liittyy Ikkelänjoki ja Kainastonjoki, johon taas virtaa Päntäneenjoki. Kauhajoki on käyttökelpoisuusluokaltaan osin välttävää ja osin tyydyttävää. Kauhajoen vesistön suurin kuormittaja on maatalous, muita kuormittajia ovat luonnon huuhtouma ja haja-asutus.

-Lähde: Länsi-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1/2008, Eeva Nuotio, Etelä-Pohjanmaan vedet nyt ja tulevaisuudessa

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000