Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

YMPÄRISTÖLUVAT JA -ILMOITUKSET

Ympäristölupa

Ympäristölupa tarvitaan pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan. Tarkemmin luvanvaraiset toiminnat on määritelty ympäristönsuojelulain liitteessä. Lisäksi toiminta voi olla luvanvaraista, vaikka kyseistä toimintaa ei ole lain liitteessä mainittu tai se on mainittua vähäisempää. Toiminnan ympäristölupavelvollisuuden perusteena voi olla se, että toiminta saattaa aiheuttaa naapureille kohtuutonta rasitusta, toiminta sijaitsee pohjavesialueella tai toiminta saattaa aiheuttaa vesistön, ojan, lähteen tai noron pilaantumista.

Ympäristölupaviranomaisina toimivat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja valtion aluehallintoviranomaiset (AVI). Tehtäväjako on määritelty asetuksessa. 

Jos toiminnasta saattaa aiheutua melua, pölyä, päästöjä ilmaan, päästöjä vesiin tai maaperään, on selkeintä varmistaa toiminnan luvanvaraisuus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta tai esim. ELY-keskukselta tai aluehallintoviranomaiselta.

Ympäristöluvanvaraisia toimintoja ovat mm.
 • pintakäsittelylaitos
 • metsäteollisuus ja metalliteollisuus
 • energiantuotannon suuryksiköt
 • meijeri, teurastamo, elintarviketehdas
 • rehutehdas, perunan ja juuresten käsittelytehdas
 • eläinsuojat, kalankasvatus, turkistarhat
 • kallionlouhinta ja murskaus
 • turvetuotanto
 • betoniasema ja betonituotetehdas
 • linja-autojen, kuorma-autojen tai työkoneiden varikko
 • jätevedenpuhdistamo
 • moottoriurheilurata
 • ulkona sijaitseva ampumarata
 • ammattimainen tai laitosmainen jätteiden käsittely
 • autopurkamo
 • maankaatopaikka
 • krematorio, lemmieläinten polttolaitos

 Ympäristöluvan hakeminen

YMPÄRISTÖLUPALOMAKKEET

Ennen luvan hakemista kannattaa ottaa yhteyttä lupaviranomaiseen ja etukäteen keskustella hakemisen perusteista ja hakemukseen vaadittavista tiedoista.

Rekisteröinti

Tietyt aikaisemmin ympäristöluvanvaraiset toiminnat voidaan tietyin edellytyksin hyväksyä ympäristölupamenettelyn sijasta kevyemmällä rekisteröintimenettelyllä. Tällaisia toimintoja ovat:

 • polttonesteiden jakeluasemat
 • 5 - 50 MW:n energiantuotantolaitokset (yht. laskettu polttoaineteho)
 • asfalttiasemat
 • haihtuvien orgaanisten yhdisteiden laitosmainen käyttö, kun ko. aineiden kulutus on 5-10 t vuodessa (esim. maalaamo)

Ohjeet ja lomakkeet

Ilmoitukset

Vaikutuksiltaan vähäisemmistä ja lyhytkestoisemmista toimista tulee lainsäädännön perusteella tehdä ilmoitus ympäristönsuojelun valvontaviranomaiselle. Tarpeen mukaan viranomainen voi antaa määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille sekä toiminnan jätelain mukaisten velvollisuuksien järjestämisestä.

Ympäristönsuojelulain mukaisia kunnalle tehtäviä ilmoituksia ovat:

 • tilapäinen poikkeuksellista melua tai tärinää aiheuttava toiminta (esim. moottoriurheilutapahtumat, rock-konsertit, isommat rakennuspaalutukset, murskaus ja haketus) lomake
 • poikkeaminen lannan varastoinnista (patterointi) lomake
 • poikkeukselliset tilanteet ohje
 • koeluonteinen toiminta lomake

Etelä- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY) tehtävät ilmoitukset:

 • Eräiden jätteiden (tuhka, betoni, tiili) hyödyntäminen maarakentamisessa (MARA-asetuksen mukainen käyttö)
 • Maaperän ja pohjaveden kunnostustyöt
 • Vesirakennustyöt, kuten ruoppaus
 • Ojitus
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000