Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

Maa-ainesluvat ja maa-ainesten käsittelemiseen liittyvät ympäristöluvat

1.Yleistä

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottaminen poiskuljetettavaksi tai paikalla varastoitavaksi tai jalostetavaksi on maa-aineslain 4 §:n perusteella luvanvaraista, mikäli se ei ole nk. kotitarveottoa. Maa-ainesluvat myönnetään yleensä kerrallaan kymmeneksi vuodeksi.  

Ympäristölupa tarvitaan, kun kiven louhintaa tai murskausta suoritetaan maa-ainesluvan voimassaoloaikana yli 50 päivän ajan. Pohjavesialueilla laki on tiukempi ja ympäristölupa vaaditaankin kaikelle kiven murskaustoiminnalle toiminta-ajasta riippumatta. Ympäristöluvan tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista, ehkäistä ja vähentää päästöjä, poistaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja ja torjua vahinkoja.

1.7.2016 astui voimaan laki maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelystä. Kyseinen laki mahdollistaa maa-aineslain mukaisen luvan ja mm. kiviaineksen murskaamiseen tarvittavan ympäristöluvan samanaikaisen hakemisen ja käsittelyn. Isojoen, Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan alueilla maa-aines- ja ympäristölupahakemukset käsittelee Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän (LLKY) ympäristölautakunta.

Voimassaolevien lupien valvonnan käytännön toimet on delegoitu ympäristöpalveluille.

 

2. Maa-ainesluvan hakemisessa tarvittavat asiakirjat

 Lupahakemus tulee jättää hyvissä ajoin ennen ottamistoimiin ryhtymistä.

Vaadittavia asiakirjoja ovat:

  • Lupahakemus kahtena kappaleena.
  • Selvitys hakijan hallintaoikeudesta kyseiseen alueeseen.
  • Ottamissuunnitelma sekä siihen liittyvät piirustukset ja kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 4 kappaleena.  

Hakemus ottosuunnitelmineen ja piirustuksineen tulee toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen ympäristöterveys(a)llky.fi 

Ottamissuunnitelman tulee sisältää mm. ottamisalueen kartan sekä selvityksen alueen nykytilasta ja luonnonolosuhteista. Lisäksi suunnitelmassa tulee kertoa, millaisia maa-aineksia alueelta on saatavissa ja miten ottotoimet tulevat vaikuttamaan ympäristöön. Suunnitelman tulee sisältää myös kuvailun ottoalueen jälkikäytöstä ja viimeistelystä oton päätyttyä, tiedot ottamisalueeseen liittyvistä tiloista ja selvitys naapurien kuulemisesta sekä selvityksen kulkuoikeuksista, tieyhteyksistä ja tieliittymistä.

 

3. Ympäristöluvan käsittelyä varten tarvittavat asiakirjat ja selvitykset

 Ympäristölupahakemuksen käsittely vie maa-ainesluvan tapaan runsaasti aikaa, joten lupahakemus tulee jättää riittävän ajoissa ennen suunnitellun toiminnan aloittamista. Sähköisesti täytettävä ympäristöhallinnon lupahakemuslomake 6036; kivenlouhimon, muun kivenlouhinnan tai kivenmurskaamotoiminnan harjoittamiseksi, löytyy mm. klikkaamalla seuraavaa linkkiä:  ympäristölupahakemus 6036. Hakemus tulee toimittaa vähintään kolmena kappaleena ja sähköisesti ympäristöpalveluiden yleiseen sähköpostiosoitteeseen ympäristöterveys(a)llky.fi. Ympäristölupahakemusta tulee täydentää toimintaa kuvaavilla prosessikuvauksilla tai teemakartoilla mikäli ne eivät käy ilmi maa-ainelupahakemusasiakirjoista.


Lupahakemus osoitetaan ympäristölautakunnalle ja se toimitetaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymään osoitteella PL 100, 61801 Kauhajoki. Käyntiosoite: Hallintoaukio, Kauhajoen kaupungintalo. Ympäristöpalvelut sijaitsevat Oikeustalossa osoitteessa Hallintotie 3, Kauhajoki.

Lupakäsittely sisältää kuulutuksen hankkeen vireille tulosta, viranomaisilta hankittavat lausunnot, suunnitelmien tarkistamisen sekä lupa-asian valmistelemisen ja esittelemisen rakennuslautakunnalle. Mikäli ympäristölautakunta tekee myönteisen lupapäätökset ja niistä ei valiteta, tulevat luvat lainvoimaiseksi 30 päivän kuluttua päätöksenantopäivästä.

Maa-ainesluvan haltijan on ennen ottotoimiin ryhtymistä toimitettava valvovalle viranomaiselle eli LLKY:lle lupapäätöksessä määrätty vakuus, joka palautetaan luvan haltijalle, kun ottaminen on päättynyt ja ottoalue on lupaehtojen mukaan viimeistelty. Vakuudeksi kelpaa esim. pankin tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus tai pankkitalletus, josta luvanhaltija luovuttaa talletustodistuksen vakuudeksi LLKY:lle.

Maa-aineslupahakemuksen käsittelemisestä ja valvonnasta perittävät maksut määräytyvät voimassa olevan taksan mukaan. Ympäristöluvan hinta muodostuu ympäristösuojelutaksan mukaan. Yhteisluvan hintaan sovelletaan maa-ainestaksassa mainittua alennusperustetta.

Voimassa olevat taksat löytyvät LLKY:n palveluhinnastosta http://www.llky.fi/site?node_id=1050

Maa-ainestenottamista harkittaessa ja lupa-asiakirjoja laadittaessa kannattaa tutustua maa-aineslakiinja asetukseen maa-ainesten ottamisesta sekä ympäristönsuojelulakiin. Ohjeistusta ja esimerkkejä löytyy myös

Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009: Maa-ainesten kestävä käyttö - oppaasta.

 

4. Kotitarveotto

Kotitarveottoa on sellainen maa-ainesten ottaminen, jossa tilan omalta maalta otetaan maa-aineksia omaa rakentamista tai kulkuyhteyksien ylläpitoa varten. Ottajana voi yleensä olla vain yksityishenkilö tai maatalousyhtymä.

Kotitarveotosta on tehtävä ilmoitus Ympäristöpalveluun, kun maa-ainestenotto ylittää 500 m3 rajan tai jos jo oton alkaessa on tiedossa, että tuo raja tulee ylittymään. Kotitarveottoa tulee harjoittaa maa-aineslain säädöksiä noudattaen. Kotitarveotto ei esim. luokitelluilla pohjavesialueilla saa vaarantaa pohjaveden laatua tai antoisuutta ja pohjaveden päälle on jätettävä riittävä, ainakin 3-4 metrin suojakerros. Lähelle pohjavettä ulottuva kaivaminen luokitelluilla pohjavesialueilla edellyttää ympäristölupaviranomaisen lupaa.

Edelleen kotitarveottoa koskee maa-aineslain 3 §, joka edellyttää, että maa-ainesten ottaminen ei saa turmella kaunista maisemakuvaa, luonnon merkittäviä kauneusarvoja tai erikoisia luonnonesiintymiä tai aiheuttaa huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa.

Kotitarveottoilmoituksen voi toimittaa esim. oheisella lomakkeella. Maa-ainesten kotitarveotto tai ilmoitus voi olla vapaamuotoinen. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi kiinteistön omistaja, omistajan yhteystiedot, tiedot kiinteistöstä, jolta ottaminen tapahtuu ja ajanjakso, jolloin ottamista suoritetaan. Lisäksi ilmoituksesta tulee käydä ilmi ottomäärä ja otettavan maa-aineksen laji. Ottamisilmoituksen on hyvä liittää mukaan karttaote, johon ottopaikka on merkitty.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Sari Tallgren, puh. 040 487 7043 tai ympäristösihteeri Niina Tuovinen, puh. 050 386 4625. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@llky.fi 

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000